Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

 Annulatie en vermindering van deelnemers voor evenementen / groepen en diensten.

  •  Tot 12 weken voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan de volledige reservatie of een gedeelte ervan worden geannuleerd zonder annulatiekosten.

·        Tussen 12 en de 9 weken voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan 40% van het aantal deelnemers en de daaraan gekoppelde gereserveerde diensten geannuleerd worden zonder annulatiekosten. Elke bijkomende annulatie zal aan de contractuele prijs aangerekend worden. Deze annulatie-vrijstelling/ korting kan niet gecumuleerd worden met één van de bovenstaande of onderstaande annulatie-vrijstelling/ kortingen.

·        Tussen 9 en de 7 weken voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan 10% van het aantal deelnemers en de daaraan gekoppelde gereserveerde diensten geannuleerd worden zonder annulatiekosten. Elke bijkomende annulatie zal aan de contractuele prijs aangerekend worden. Deze annulatie-vrijstelling/ korting kan niet gecumuleerd worden met één van de bovenstaande of onderstaande annulatie-vrijstelling/ kortingen.

·        Minder dan 7 weken voor de eerst voorziene aankomstdatum zal een forfaitaire annulatiekosten verschuldigd zijn die gelijk is aan 100% van de prijs van het geannuleerde aantal deelnemers of diensten.

·        De klant dient uiterlijk 14 dagen voor de voorziene aankomstdatum aan Le Bois De Bruges een gedetailleerde lijst over te maken, met de vermelding per kamer van de volgende gegevens: de bezetting (enkel, dubbel, enz.), de naam van de coördinaten van de desbetreffende deelnemer (s) (te weten: naam, voornaam, geslacht, adres, nationaliteit), alsmede (in geval van individuele betaling) een geldig kredietkaartnumme

Individuele kamer annulaties en vermindering van het aantal kamerboekingen

·        Tot 5 weken voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan de volledige reservatie of een gedeelte ervan worden geannuleerd zonder annulatiekosten.

·        Tussen 5 en de 3 weken voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan 20% van het aantal kamers per nacht geannuleerd worden zonder annulatiekosten. Elke bijkomende annulatie zal aan de contractuele prijs aangerekend worden. Deze annulatie-vrijstelling/ korting kan niet gecumuleerd worden met één van de bovenstaande of onderstaande annulatie-vrijstelling/ kortingen.

·        Minder dan 3 weken voor de eerst voorziene aankomstdatum zal een forfaitaire annulatiekosten verschuldigd zijn die gelijk is aan 100% van de prijs van de geannuleerde reservatie(s).

·        Wanneer de kamers via een individual call in form worden gereserveerd, zal de deelnemer zelf garant staan voor zijn kamerreservatie en de betaling ervan. Indien de klant het volledige evenement annuleert, zal de klant garant staan voor de kamers die in optie werden genomen. In dit geval zijn de annulatievoorwaarden van toepassing zoals hierboven vermeld.

 Deposit en facturatie

·        De deposit is gebaseerd op 50% van de totaalfactuur en dient minimaal 12 weken voor aanvang van het verblijf en/of het evenementte worden voldaan.

·        Mocht de klant verzuimen de voorwaarden na te leven wat betreft de betaling van het voorschot of de in zijn geheel vooruitbetaalde rekening, dan behoudt het hotel zich voor de reservering te annuleren, of zal zij alleen die diensten aanbieden die corresponderen met het bedrag van het reeds betaalde voorschot. Indien het hotel de reservering annuleer, dan kan zij het door de klant betaalde voorschot inhouden als annulatievergoeding.

·        Het facturatieadres dat in het contract vermeld staat, is bindend voor de factuur. Wijzigingen hiervan kunnen enkel doorgegeven worden voorafgaand aan de evenementen en of overnachtingen. Facturen worden enkel per email verstuurd. De klant geeft bij aanvaarding van de algemene voorwaarden hier toestemming voor. Een facturatie emailadres dient te worden verschaft door de klant uiterlijk voor aanvang van het evenement. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk indien anders overeengekomen.

·        Na afloop van de activiteit wordt het eindsaldo opgemaakt en verbindt de klant zich ertoe om het saldofactuurbedrag te betalen bij het verlaten van de activiteit, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Betaling gebeurt contant of middels Visa, Eurocard, Bankcontact of Mastercard. Tenzij anders overeen gekomen.

·        Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na datum van de factuur, conform de algemene factuurvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de tussen de partijen afgesloten overeenkomst.

·        Een intrest van 10% per jaar zal zonder voorafgaande aanmaning, behalve indien de toepasselijke wetgeving een voorafgaande aanmaning vereist gerekend worden voor de facturen die niet betaald zijn binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag van de factuur verschuldigd, met een minimum van € 50.00, onverminderd de gerechtskosten en uitvoeringskosten. Alle klachten van welk danige aard ook, dienen op een schriftelijke en aangetekende wijze ons ter kennis worden gebracht binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na afloop van deze termijn is dit protest niet meer ontvankelijk en wordt het als niet-bestaande beschouwd.

·        Extra’s dienen ter plaatse afgerekend te worden. De toeristenbelasting moet direct ter plaatse worden betaald, tenzij het verblijf vooraf online is betaald met inbegrip van dit bedrag.

·        De klant zal bij het inchecken een debet- of kredietkaart ter beschikking stellen waarvan Le Bois de Bruges de gegevens zal opnemen. Deze debet- of kredietkaart zal geautoriseerd worden voor het volledige bedrag van het verblijf plus een bedrag om eventuele extra kosten te dekken. Cash betalende klanten dienen bij aankomst de factuur te vereffenen. Daarnaast is een borg van minimaal 100,00 EUR vereist.Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruikt maakt van faciliteiten (bijv. minibar, wellness, bar, restaurant, enz.) die niet aangegeven worden bij het uitchecken, zal le Bois de Bruges het recht hebben deze via de debet- of kredietkaart in mindering te brengen.”

·        De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door Le Bois de Bruges, die zich het recht voorbehoudt deze te wijzigen.

·        Bij wijziging of instelling van nieuwe wettelijk verplichte of voorgeschreven belastingen door de bevoegde autoriteiten, wordt dit automatisch doorberekend in de prijzen die op de facturatiedatum worden aangegeven.”

·        Alle goederen van de klant die zich in het hotel bevinden, kunnen ingehouden worden door Le Bois De Bruges tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen.”

·        Indien de klant een activiteit heeft georganiseerd bij Le Bois De Bruges, en hiervoor beroep heeft gedaan op de faciliteiten van Le Bois De Bruges (waaronder bijv. ter beschikking stelling van hotelkamers) en Le Bois De Bruges, op verzoek van de klant, deze faciliteiten/ hotelkamers en aanhorigheden individueel heeft gefactureerd aan één of meerdere (door de klant daartoe aangewezen) deelnemers, dan blijft de klant niettemin samen met de betrokken deelnemers, hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden in betaling aan Le Bois De Bruges van alle door de betrokken deelnemers verschuldigde bedragen, zo in hoofdsom, intresten als kosten.

Overeenkomst

·        De reservatie-overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding en dus uitdrukkelijke aanvaarding ervan, door Le Bois De Bruges.

·        Zolang zulks niet is geschied, zal Le Bois De Bruges op geen enkel vlak gebonden zijn t.o.v. de klant en of diens deelnemers, en zal Le Bois De Bruges dan ook het recht hebben om het evenement als onbestaand te beschouwen en alle door de klant beoogde kamers en of ruimtes vrij te geven en of ter beschikking te stellen aan derden.

·        De klant heeft dan ook geen enkel recht op ook maar enige dienstverlening van Le Bois De Bruges tot op het ogenblik dat er een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen. Na aanvaarding door Le Bois De Bruges, zullen alle verbintenissen tussen partijen uitsluitend door de tussen de partijen afgesloten overeenkomst worden beheerst, waarbij deze alle voorgaande afspraken tussen partijen zal vervangen.

·        Alle wijzigingen of aanvullingen aan het tussen de partijen afgesloten overeenkomst dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden, en door beiden partijen te worden aanvaard. Mondelinge overeenkomsten zullen als niet geldig en onbestaande worden beschouwd.

·        De organisator en de klant zijn zich ten volle bewust van de bovenvermelde voorwaarden, die integraal deel uitmaken van het contract, en aanvaarden deze na te leven.

·        Het invoeren van de vereiste bankgegevens en het accepteren van deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden via digitale middelen, maakt een elektronische overeenkomst tussen de partijen uit die voor de partijen onderling een bewijs vormt van de reservering van de service en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen voor het uitvoeren van de reservering.

Verhoging van het aantal deelnemers voor evenementen en diensten

·        Indien de klant minder dan 14 dagen voor de voorziene datum, Le Bois De Bruges informeert omtrent een verhoging van het aantal deelnemers, dan kan het hotel autonoom beslissen om haar diensten al dan niet te verlenen aan dit verhoogd aantal, weliswaar zonder dat het hotel aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen, indien zij hier niet of niet volledig in zou slagen. Het exact aantal deelnemers dient in ieder geval steeds ten laatste vijf werkdagen voor het evenement te worden bevestigd.

Audiovisuele  uitrusting

·        Indien Le Bois De Bruges aan de klant audiovisuele uitrusting ter beschikking stelt, dan is de klant hiervoor verantwoordelijk voor de volledige duur van het verblijf en/of het evenement. Hierbij zal de klant - bij gebreke aan enige opmerking onmiddellijk na de terbeschikkingstelling ervan - geacht worden deze uitrusting in goede staat van onderhoud en werking te hebben ontvangen.

·        Indien de klant gebruik maakt van eigen uitrusting en/ of uitrusting die hij bij derden heeft betrokken, dan zal de klant hiervoor verantwoordelijk zijn en blijven, voor de volledige duur van het verblijf en/of het evenement en desgevallend dan ook de nodige voorzieningen dienen te treffen om beschadiging, diefstal, enz. te vermijden.

·        De klant dient voorafgaandelijk aan het Hotel kennis te geven van het feit dat hij gebruik wenst te maken van de wanden, de tafels of de vloer van de door hem gereserveerde zaal. Hij zal tevens voorafgaandelijk schriftelijk toelating dienen te vragen aan Le Bois De Bruges om posters, tekens, vlaggen of ieder ander advertentiemateriaal te plaatsen.

·        De klant dient uiterlijk op het einde van het verblijf en/of het evenement al zijn materialen en uitrusting te verwijderen uit het hotel. Het Hotel zal niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor materiaal/ uitrusting dat niet tijdig werd weggehaald.

 Check-in/ Check-out kamers

  • Check-in zal mogelijk zijn vanaf 15:00 uur op de aankomstdatum. Indien de klant/ diens deelnemer aankomt voor dit tijdstip zal Le Bois de Bruges autonoom beslissen of zij al dan niet de kamer vroeger ter beschikking stelt.
  • Indien de klant/ diens deelnemer de zekerheid wenst om toch voor 15:00 uur over zijn kamer te kunnen beschikken, dan is zulks enkel mogelijk indien de klant/ deelnemer een pre-registratie doet: dit houdt in dat de voorafgaande nacht geboekt dient te worden aan de normaal geldende tarieven.

·        De officiële check-out tijd is 10:00 uur. In geval van laattijdige check-out en/ of bij verlengingen tot 17.00 uur zal een bijkomende kostprijs verschuldigd zijn gelijk aan het halve dag tarief voor de betrokken kamer. Daarenboven zal de mogelijkheid tot verlenging steeds afhankelijk zijn van de gebeurlijke beschikbaarheid van de kamer en kan deze geenszins worden gegarandeerd.

Voortijdig vertrek

·        Indien de klant beslist het verblijf en/of evenement te beëindigen, en of indien de klant/ een deelnemer beslist om de vergaderzalen en/of het hotel te verlaten voor het verstrijken van de geboekte vertrekdatum, dan is Le Bois De Bruges gerechtigd om de resterende voorziene/geboekte dagen en/of overnachtingen, incl. de gereserveerde faciliteiten/aanhorigheden, integraal aan te rekenen tegen het contractueel overeengekomen tarief.

Tijdschema

·        De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om zijn evenement te starten en te beëindigen binnen daartoe contractueel voorziene tijdstippen. Le Bois De Bruges is gerechtigd om alle supplementaire uren of andere uitgaven welke het gevolg zijn van het niet respecteren van dit tijdschema, aan te rekenen aan de klant, welke dit aanvaardt.

 Keuze van het menu

·        De uiteindelijke keuze van het menu en van het programma dient ten laatste tien dagen voor het evenement aan Le Bois De Bruges te worden medegedeeld.

  • Indien de klant minder dan zeven dagen voor het evenement wijzigingen zou doorvoeren in haar keuze van het menu, dan zal Le Bois De Bruges (indien zij er ook in zou slagen om het gewijzigde menu te leveren) de bijkomende kosten die ingevolge deze laattijdige keuze zouden worden veroorzaakt, hiervan mogen aanrekenen aan de klant.

 Bijkomende verzoeken

·        Teneinde Le Bois De Bruges toe te laten om een maximale service te verlenen, dienen alle bijkomende verzoeken reeds te worden vermeld op een door de klant ondertekend document.

·        Enkel die specifieke verzoeken, waaraan Le Bois De Bruges aansluitend schriftelijk haar uitdrukkelijk akkoord hecht, zullen deel uitmaken van de tussen de partijen afgesloten overeenkomst en de verplichtingen van Le Bois De Bruges.

Huisdieren

·        Huisdieren zijn verboden bij Le Bois De Bruges. Het toch meenemen van huisdieren, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het hotel kan leiden tot ontbinding van het contract ten laste van de klant. Al de daarop gemaakte kosten door het hotel (reinigen van de kamers, …) zullen doorgerekend worden aan de klant.

Kinderen (-18 jarigen)

·        Kinderen onder de 18 jaar mogen niet reizen zonder een ouderlijk gezag.
Le Bois De Bruges voorziet bepaalde kamertypes die het mogelijk maken om kinderen toe te laten in het hotel.

·        Voor het plaatsen van extra babybedjes rekent het hotel een kost door van 20€. Deze is steeds op aanvraag en is afhankelijk van de beschikbaarheid van het aantal bedjes.

·        Het aantal personen op een kamer hangt af van het aantal bedden die op deze kamer beschikbaar zijn. Het hotel plaatst geen extra bedden bij op een kamer.

 

Rookverbod / anti drugsbeleid

·        Le Bois De Bruges heeft een strikt anti drugsbeleid. Op het terrein en in de gebouwen is het verkopen, bezitten en gebruiken van drugs streng verboden. Oneigenlijk verkopen, gebruiken of bezitten van lachgas valt hier ook onder.
Roken is niet toegestaan in de gebouwen en dus ook niet op de hotelkamers. Bij vaststelling van het overtreden van een van bovengenoemde zaken, rekent het hotel een geldboete van €250 aan en zal/zullen de persoon/personen meteen gevraagd worden om te vertrekken.
In dit geval zal de klant gen enkel recht hebben op enige terugbetaling voor overnachtingen en/of evenementen waar hij hierdoor geen gebruik van heeft kunnen maken.

Communicatie (IT/Website/Wifi)

·        De klant verplicht zich ertoe om de digitale hulpmiddelen die door le Bois de Bruges ter beschikking zijn gesteld (met name het Wi-Fi-netwerk) op geen enkele manier te gebruiken voor doeleinden van reproductie, weergave, beschikbaar stellen of in het openbaar bekend maken van werken of objecten waarvoor auteursrechten of vergelijkbare rechten gelden, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, muziekstukken, audiovisuele werken, software en videogames, zonder toestemming van de rechthebbenden op de rechten die worden vermeld in de wetgeving op het intellectueel eigendomsrecht, als deze toestemming vereist is.

·        De klant moet zich bovendien houden aan het veiligheidsbeleid van de internetserviceprovider van le Bois de Bruges, met inbegrip van regels voor het toepassen van beveiligingsmethoden om onwettig gebruik van de digitale hulpmiddelen te voorkomen en om zich te onthouden van alle handelingen die de efficiëntie van deze middelen vermindert.

·        Le Bois de Bruges verplicht zich ertoe om in het kader van een inspanningsverplichting conform de algemene gebruiksvoorwaarden en met alle zorgvuldigheid en deskundigheid, toegang te verlenen tot de website en de geleverde services en, voor zover dit redelijkerwijs kan worden geëist, om alle redelijke maatregelen te nemen om eventuele storingen te verhelpen waarvan zij kennisneemt.

·        Le Bois de Bruges kan echter genoodzaakt zijn om de site tijdelijk zonder waarschuwing vooraf op te schorten, met name vanwege redenen van technisch onderhoud, zonder dat Le Bois de Bruges daarvoor verantwoordelijk is.

·        De klant erkent en accepteert dat de verantwoordelijkheid van le Bois de Bruges zich niet uitstrekt tot ongemakken of schade die samenhangen met het gebruik van internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- slechte transmissie en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op internet;

- defecten in de ontvangstapparatuur of de communicatielijnen;

- internetstoringen die een goede werking van de site en/of reservering van de services belemmeren.

·        De website van Le Bois de Bruges kan hyperlinks van andere websites bevatten die door derden worden gepubliceerd en beheerd, en le Bois de Bruges wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de inhoud van deze websites en de services die erop worden aangeboden. In dit opzicht wordt bepaald dat partners verantwoordelijk zijn voor de promotie van de aanbiedingen die op hun eigen websites worden vermeld. Het besluit om websites van derden te raadplegen, is dus volledig voor verantwoordelijkheid van de klant.

 

Aansprakelijkheid/ verzekering

·        De klant verbindt er zich toe om bij een erkende Belgische verzekeringsonderneming, een verzekering af te sluiten, ter dekking van zijn aansprakelijkheid als organisator tijdens de periode zoals voorzien

·        Daarenboven dient de klant naar zijn deelnemers toe te voorzien dat deze gehouden zijn om zich behoorlijk te gedragen, overeenkomstig de huisregels van het hotel

·        Het is de klant/ haar deelnemers hierbij o.m. verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor bijeenkomsten welke betrekking hebben op extreme ideologieën en of strekkingen, en of welke rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zouden kunnen hebben op het normale hotelgebeuren, of de rust van de overige hotelgasten zou kunnen verstoren

·        De klant zal in ieder geval samen met zijn deelnemers, hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden zijn om aan Le Bois De Bruges iedere schade of hinder te vergoeden, welke door de deelnemers van de klant wordt veroorzaakt . Tevens zal de klant gehouden zijn om Le Bois De Bruges te vrijwaren voor iedere aanspraak (zowel in hoofdsom, intresten als kosten) welke lastens Le Bois De Bruges zouden worden geformuleerd door één van de andere gasten / cliënten of door derden ingevolge schade/ hinder welke zij zouden ondervinden ingevolge het evenement en/ of de houding/gedragingen of nalatigheden van de Klant of diens deelnemers

·        Het Hotel kan in ieder geval nooit, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ingeval van diefstal van of schade aan goederen/ objecten/ etc. die door de Klant of diens deelnemers in het hotel worden bewaard.

 

Ontbinding/ schadevergoeding/overmacht

·        Le Bois De Bruges heeft het recht om de overeenkomst eigenmachtig en zonder enige voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden in geval van een ernstige contractuele tekortkoming van de klant, dit door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant en/of organisator. Als ernstige contractuele tekortkoming wordt in elk geval beschouwd het, na daartoe schriftelijk verzocht te zijn geworden, niet tijdig betalen van de aan Le Bois de Bruges verschuldigde bedragen, het moedwillig of herhaaldelijk toebrengen van schade of veroorzaken van overlast, de niet-naleving van het drugs- en rookverbod en het op een oneigenlijke manier gebruik maken van de digitale hulpmiddelen die door Le Bois de Bruges ter beschikking gesteld zijn (met name het Wi-Fi netwerk). Alsdan zal deze laatste aan Le Bois De Bruges een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50% van de bedragen welke door de klant zouden verschuldigd zijn geweest, indien de overeenkomst niet zou zijn ontbonden

·        Geen van de partijen kan door de andere partij verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de verplichtingen als dit het gevolg is van overmacht. Het wordt expliciet overeengekomen dat bij overmacht de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen voor beide partijen wordt opgeschort en dat elke partij de kosten draagt die hieruit voortvloeien. Onder meer houdt dit in dat reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald dienen te worden door Le Bois De Bruges. Onder meer doch niet-limitatief worden de hiernavolgende omstandigheden of gebeurtenissen beschouwd als overmacht: terrorisme, aanslagen, neerstorten van vliegtuigen, gasontploffingen, wegvallen van energievoorziening, staking, instorting van bedrijfslokalen, overstromingen, aardbevingen, natuurrampen, brand, wijziging van transportkosten, beperkende tussenkomsten van de overheid, faillissement van derde leveranciers, besmettelijke ziekten, plotse ziekte of overlijden van een bestuurder of van een medewerker/werknemer van het hotel of van hun familieleden, het niet beschikbaar zijn van personeel op de arbeidsmarkt, vandalisme, gewapende overvallen, verlies van computerbestanden, fouten van informaticadiensten, onderbreking van de communicaties, sabotage, computervirussen… Als gevallen van overmacht gelden daarenboven de gevallen die gewoonlijk als zodanig worden erkend door de jurisprudentie van het Hof van Cassatie.

·        Wanneer Le Bois De Bruges mocht vaststellen dat zij de kamers/ vergaderzalen/ faciliteiten zoals deze werden gereserveerd door de klant en door Le Bois De Bruges werden aanvaard, niet kan leveren op de daartoe voorziene tijdstip, dan dient Le Bois De Bruges dit feit zo snel mogelijk aan de klant te melden. Alsdan zal Le Bois De Bruges enkel en alleen gehouden zijn om in gelijk(w)aardige kamers en faciliteiten te voorzien voor de klant, en zulks in het in eerste instantie in Le Bois De Bruges zelf en voor zover dit niet mogelijk is in het dichtstbijzijnde gelijkwaardig hotel, waarbij Le Bois De Bruges enkel gehouden zal zijn om aan de klant het gebeurlijk prijsverschil te vergoeden, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere schadevergoeding of kost

·        Indien Le Bois De Bruges aan het in de vorige paragraaf vermelde tegemoetkomt, dan zal de klant gehouden zijn om Le Bois De Bruges te vrijwaren voor iedere aanspraak welke gebeurlijk door de deelnemers van de klant zou worden geformuleerd lastens Le Bois De Bruges, ingevolge het niet ter beschikking stellen door deze laatste van de voorziene kamers/ vergaderzalen/ faciliteiten.

·        Indien de door Le Bois De Bruges geleden schade evenwel hoger is, dan behoudt Le Bois de Bruges zich het recht voor deze hogere schadevergoeding te vorderen van de klant en/of organisator indien zij deze hogere schade kan bewijzen.”

Brandpreventie en veiligheidsprocedures

·        Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven van obstructies en aanduidingen van hun locatie zichtbaar gelaten worden. Daar waar expliciet vermeld, moeten brand- en nooddeuren steeds gesloten blijven. Niets mag bevestigd worden aan de panieksluitingen, noch mogen materialen vooraf achter de deuren geplaatst worden.

·        Traphallen die dienst doen als vluchtroute moeten vrij gehouden worden van obstructies

·        Het is verboden ontvlambare, explosieve of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in het hotel, alsook om aanpassingen te maken aan bestaande installaties, materialen, meubels of uitrusting daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoteldirectie. Indien zulke aanpassingen nodig blijken te zijn dan moet dit schriftelijk en tenminste 21 dagen voor het plaatsvinden van het verblijf en/of het evenement aangevraagd worden aan de hoteldirectie.

·        Le Bois De Bruges beslist autonoom om al dan niet de gevraagde aanpassingen toe te laten.

·        De elektrische voorzieningen mogen niet overbelast worden

·        Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden. Het rookverbod dient altijd gerespecteerd te worden

·        Indien de organisator extern bewakingspersoneel inhuurt voor de functie dan dient de ingehuurde bewakingsonderneming vergund te zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het personeel daarvan te voldoen aan de wet op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten van 10 april 1999, inzake opleiding. Het aantal, naam en wel of niet bewapend bewakingspersoneel dient vooraf schriftelijk aan de hoteldirectie medegedeeld te worden

·        Men dient er zorg voor te dragen dat het maximum aantal toegestane personen in een zaal niet wordt overschreden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoteldirectie.

 

Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard uit hoofde van een wet, een verordening of een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de geldigheid en de reikwijdte van de andere bepalingen onverminderd van kracht.

Bevoegdheid / wetgeving

Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Ieder geschil voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de partijen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge